یک قدم دیگر بسوی صلح جهانی


با دیدن این عکس بی اختیار یاد نوجوانی خود افتادم که فیدل کاسترو و چه گوارای آرژانتینی آخرین مقاومت طرفداران فلوخنسیو باتیستا لاصطلاح دیکتاتور وقت کوبا را در هم شکسته و در یک جنگ مسلحانۀ کمونیزم با سرمایه داری، پیروزی را بدست آوردند.

فیدل کاسترو برای برای طرفدارانش نطق پیروزی را ایراد نمود و چه گوارا در اطاق خود بروی تخت دراز کشیده و گوئی خستگی یک جنگ طولانی را از تن بدر میکرد تا خود را برای یک مبارزۀ طولانی دیگری آماده کند و همین طور هم شد. او به بلیوی رفت و متأسفانه جان در راه آزادی خیالی ملل تحت ستم گذاشت. همانطوریکه خیلی ها برای پیاده کردن جمهوری اسلامی گذاشتند!

چرا نوشتم آزادی خیالی!؟ زیرا بخاطر درونمایۀ ساختاری اسلام و کمونیزم (نبود دموکراسی) وراهبرد پیاده کردنشان(استفاده از خشونت) و به عبارت صریح تر تحمیل عقیده اقلیت بر اکثریت،  آزادی در ایندو مکتب امکان ناپذیر است!! و دیدیم اکثریت انقلابات کمونیستی و مارکسیست اسلامی بلافاصله به دیکتاتوری وحشتناک تر و حتی موروثی منجر شدند! که خوشبختانه امروزه شاهدیم که رهبران متعصب دیروز بتدریج جای خود را به کسانی داده و میدهند که راه میانه روی و صلح را پیش میگیرند.

البته امتیاز کمونیزم (علیرغم ایرادات ثابت شده اش)، بر اسلام در این است که  مکتب پیشرفته و علمی است و حداقل بهداشت، آموزش و رفاه را برای همگان بارمغان میاورد، ولی مکتب واپسگرا و علم ستیز اسلام، شکاف طبقاتی را عمیق و وسیع کرده و نهایتا اکثریت جامعه فقیر و اقلیتی (که معمولا قوم و خویش همدیگر هم هستند ) ثروت های شخصی و ملی اکثریت را تصاحب میکنند!!!

 

 


ارسال شده توسط انجمن جهانی آزاد اندیشان در تاریخ 20/06/2015 - یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴


ارسال این مطلب در شبکه های اجتماعی