آهای مردم دنیا بویژه مردم جهان سوم!


صدای ما ضعیف است بهمه نمی رسد، خوانندگان این متن آنرا بهر زبانیکه بلدند بگوش اطرافیان خود برسانند

تنها ره رهائی از جنگ های محلی و جلوگیری از جنگ مخرّب بزرگ جهانی همانطوریکه انیشتن گفته، تأسیس حکومت واحد جهانی است. ما این حرف بزرگ از انسانی بزرگ را با تغییری جزئی بشعار انجمن جهانی آزاداندیشان (خداشناسان غیرمذهبی) تبدیل کرده ایم: " تنها ره رهائی، حکومت فدرال جهانی و شخصی شدن دین"

سرمایه داران جهان با ترفندهائی که بلدند ازجمله ایجاد بحران های مصنوعی، یکشبه با افزایش قیمت این یا آن پول، پولهای ملی ملل دیگر را از ارزش میاندازند و در فرصت بدست آمده با آن اختلاف قیمت ها آنان را غارت میکنند. در نتیجه شکاف کامیونیتی انسانی هر روز پهن تر وعمیق تر میگردد!

با تأسیس حکومت فدرال جهانی یکی از اولویت ها، یکی شدن پول در همۀ کشورهای فدرالیزم جهانی و یکی شدن کارمزد ها برای کار مساوی خواهد بود!

خود را دست کم نگیریم، دولت ها قدرت ها را از من و شما می گیرند با اتحاد زیر یک سقف میتوانیم آنان را وادار به پذیرش خواسته های مشروع مان بکنیم. تأسیس حکومت فدرال جهانی با خواست اکثریت مردم جهان وتبدیل سازمان ملل به دولت جهانی، کاملاعملی است.

با مروری به اساسنامۀ انجمن وپر کردن فرم مربوطه، همین امروز به عنوان عضو یا هواداربه انجمن به پیوندید!


ارسال شده توسط انجمن جهانی آزاد اندیشان در تاریخ 26/02/2015 - پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۳


ارسال این مطلب در شبکه های اجتماعی