یک قدم بسوی صلح


آغاز روابط سیاسی بین آمریکا و کوبا را به آزاداندیشان صلحجوی حهان بوبژه اعضا و هواداران انجمن جهانی آزاداندیشان(خداشناسان غیرمذهبی) شادباش میگوئیم


ارسال شده توسط انجمن جهانی آزاد اندیشان در تاریخ 18/12/2014 - پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳


ارسال این مطلب در شبکه های اجتماعی