زن و اسلام


زنی که از اسلام دفاع کند مثل گوسفندی است که از عیدقربان دفاع میکند!


ارسال شده توسط انجمن جهانی آزاد اندیشان در تاریخ 09/10/2014 - پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۳


ارسال این مطلب در شبکه های اجتماعی