تهدید رژیم برای دزدیدن بنیانگذار انجمن جهانی آزاداندیشان (خداشناسان غیر مذهبی)


در تردید بودم که این تهدید را به آگاهی عموم برسانم یا فقط به دولت و ازیو (سازمان امنیت)،  پلیس فدرال، ایالتی، محلی و نمایندگان مجالس برسانم؛ ولی بنابه دلایلی تصمیم گرفتم برای ثبت در تاریخ، در صفحۀ «آگاهیهای عمومی»مجلۀ آزاداندیشان چاپ کنم
  آگاهی های عمومی
از طریق خوانندگان آزاداندیشان بآگاهی عموم میرسانم که افشاگری های مستند و انکارناپذیرم در مورد ادیان ابراهیمی (از جمله اسلام)، در ساعت 7:30 روز جمعه 23 می از طریق یک منبع مطمئن از طرف رژیم سیاه پیامی بشرح زیر دریافت نمودم:
« بهش بگو اگر توبه نکند، یک گونی سرش می اندازیم و در تهران باز می کنیم.» یعنی همان بلائی را که بر سر فولاد فروتن آوردند!
پس از رسوائی بزرگ در دادگاه میکونوس، رژیم بجای ترور های خارج از کشور (مثل قتل زنده یادان: طباطبائی در آمریکا و اویسی، شهریار شفیق، شاپور بختیار و دکتر رضا مظلومان(کورش آریامنش) در فرانسه، دکتر قاسملو در اطریش، فرخزاد و خلبان رفسنجانی و شرفکندی و همرزمانش در آلمان  و از این قبیل، سعی میکند مخالفینی را که خطری جدی برای خود تصور میکند به طرق دیگر در خارج(چیزخور کردن در مهمانی ها و پیآمد آنها سکته های قلبی و مغزی و سرطان و غیره) از بین ببرد که بعد از دادگاه میکونوس و محکومیت خامنه ای و رفسنجانی، شاهد مرگهای ظاهرا طبیعی ولی مشکوک فراوان در استرالیا (مثل غلامرضا لقائی) و سایرنقاط جهان (مثل نادر نادرپور در آمریکا) وو.. بودیم و یا اینکه سعی میکند به لطایف الحیل بایران بکشاند و مثل حکمتی برایش پرونده سازی و زندانی کند یا بدزدد و ببرد ایران و پس از شکنجه سر به نیست نماید (مثل فولاد فروتن).
نگارنده که ترسی از زندان و یا حتی مردن ندارم ولی برای رو کردن دست تروریسم دولتی رژیم سیاه هر اقدام افشاگرانه را انجام میدهم.
یک نصیحتی هم میکنم رهبران رژیم سیاه را و آن اینکه از روز اول پیروزی توطئۀ اینهمه کشتید آیا مخالفین شما کمتر شده اند یا بیشتر!؟! مطالبات وحقوق حقۀ مردم را بدهید همه موافقتان خواهند شد.
مگر خودتان در دوران طلائی شاه خدمتگزار نمی گفتید: « الملک یبغی مع الکفر و لا یبغی مع الظلم» !؟ 
جاوید شهافر - بنیانگذار انجمن جهانی آزاداندیشان (خداشناسان غیر مذهبی - ناشر و سردبیر مجلۀ آزاداندیشان


ارسال شده توسط انجمن جهانی آزاد اندیشان در تاریخ 19/06/2014 - پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳


ارسال این مطلب در شبکه های اجتماعی