تقاضای کمک مالی از اشخاص نیکوکاری که اهمیت انجمن را درک میکنند ما در حال حاضر بکمک های بزرگ و کوچک زیر نیاز داریم تا در رسیدن به اهداف انسانی انجمن تسریع شود. بسته به توانائی تان شما ممکنست حداقل یکی از آنها را برآورد کنید:

  • کمک مالی از یک دلار ببالا بمنظور کمک به هزینه ها و نشاندادن پشتیبانی از اهداف انجمن
  • کمک هفتگی 500 دلاری برای استخدام تکنیسین داوطلب فعلی برای انجام کارهای فنی اینترنتی انجمن
  • تأمین اجارۀ سالن عمومی برای همآیش ها درسیدنی
  • تأمین هزینۀ اجارۀ دفتر مرکزی برای انجمن
  • تأمین هزینۀ خرید ساختمانی برای دفتر مرکزی انجمن در سیدنی بعنوان نهاد مرکزی انجمن جهانی آزاداندیشان